هوشنگ کامکار از مسئولین موسیقی به شدت انتقاد کرد

هوشنگ کامکار از عملکرد مسئولین موسیقی به شدت انتقاد کرد در پی درگذشتِ تعداد زیادی از هنرمندان موسیقی نواحی در فقر و عسرت  هوشنگ کامکار – آهنگ‌ساز برجسته‌ی موسیقی ایران – واریاسیون نواحی را...