مجوز موسیقی رپ و وضعیت رپر ها در ایران!

وضعیت مجوز رپر ها در کشور ایران به چه صورت است موسیقی رپ و رپرها , تا امروز هیچ شانسی برای گرفتن مجوز در مرزوبوم نداشته‌اند . چه بسا برخی از آنان , اگر...