وزارت ارشاد گفت: بانوان همخوان ممنوعیت فعالیت ندارند

بانوان همخوان و نوازنده روی صحنه ممنوعیت فعالیت ندارند *تجربه شما در دوران مدیریت دفتر آهنگ و در مقطعی که بسیار زیاد خبرهایی بر طبق ممنوعیت و محدودیت نوازندگان زن در اصفهان منتشر میشد...