بایگانی ماهانه: مرداد 1399

هوشنگ کامکار

هوشنگ کامکار از مسئولین موسیقی به شدت انتقاد کرد

هوشنگ کامکار از عملکرد مسئولین موسیقی به شدت انتقاد کرد در پی درگذشتِ تعداد زیادی از هنرمندان موسیقی نواحی در فقر و عسرت  هوشنگ کامکار – آهنگ‌ساز برجسته‌ی موسیقی ایران – واریاسیون نواحی را...