سطحی ترین خواننده ها در شبکه ملی میخوانند

سطحی ترین خواننده ها در شبکه ملی میخوانند برنامه‌های تحویل سال تلویزیون که سال‌هاست به محلی برای رقابت شبکه‌ها و خود نمایی و عرض‌اندام مجریان بدل شده‌است , با اتکای روزافزون تلویزیون به اسپانسرها این روز ها جولانگاه چهره‌های جویای اسم میدان خوانندگی است که بعضی از آن‌ها در وضعیت معمولی حتی‌د‌ر رسانه‌های دست چندم میهن نیز فرصتی برای نمایش ندارند , چه رسد به آنتن...