اولیه فستیوال تمبک نوازی اجرا می شود

نخستین فستیوال تمبک نوازی یادمان مدرس حسین تهرانی ( نوازنده نام دار تمبک ) برگزار خواهد شد . آیین طومار اجرایی اولیه فستیوال تمبک نوازی زنده یاد حسین تهرانی به شرح تحت است : موردها این آیٔین طومار جهت کمپانی کنندگان سه تیم سنی الف , ب و ج خواهد بود و برای سطح نخستین رقابت‌ها در لحاظ گرفته شده‌است . همگی کمپانی کنندگان پروسه آیین‌نامه را به اعتنا مطالعه و طبق راهبرد ذکر شده جهت کمپانی در تراز در آغاز رقابتی تیم سنی خویش اجرا کنند . گروه‌های سنی رقابتی : کمپانی کنندگان تیم سنی...