ایرج مهدیان اذعان کرد : ما له له میزنیم در ایران بخوانیم

ایرج مهدیان اذعان کرد : ما له له میزنیم در ایران بخوانیم ایرج مهدیان سر وقت , خوش تیپ و با لبخند آمد و نشستیم به گپ و اظهار کرد . از سبزوار شروع...